Privacyverklaring Osteopathiepraktijk M. Jacobs

Inleiding

Osteopathiepraktijk M. Jacobs draagt zorg voor de privacy van de bezoekers van haar website www.osteopaatveenendaal.nl en van haar cliënten. Hierdoor kiest zij ervoor om de persoonlijke informatie die u aan haar verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Door het bezoeken van deze website en/of door gebruik te maken van de diensten die Osteopathiepraktijk M. Jacobs aanbiedt, verklaart u akkoord te gaan met hetgeen in deze privacyverklaring is vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Osteopathiepraktijk M. Jacobs Voorafgaand aan uw eerste afspraak wordt u gevraagd om in het intakeformulier aan te geven dat u kennis heeft genomen van en instemt met deze privacyverklaring.

Dossiervorming

Wanneer u als cliënt onder behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat Osteopathiepraktijk M. Jacobs een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud dossier

Een dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsook gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Privacy

Vanuit haar zorgplicht doet Osteopathiepraktijk M. Jacobs haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen de personen die werkzaam zijn voor Osteopathiepraktijk M. Jacobs hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij ook een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan uw dossier of delen daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend na uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming door een collega Osteopaat, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • voor het opstellen van een factuur wordt een deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt. Voor verdere verwerking ten behoeve van de financiële administratie worden alleen voor- en achternaam gebruikt.

Wanneer Osteopathiepraktijk M. Jacobs vanwege een andere reden, bijvoorbeeld in het kader van marketingdoeleinden, gebruik wil maken van uw gegevens, kan dit niet eerder nadat u hiervoor expliciet uw toestemming heeft gegeven.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

Privacy in relatie tot uw zorgnota

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten:

 • naam, adres en woonplaats
 • datum van de behandeling;
 • factuurnummer;
 • een korte omschrijving van de behandeling i.c. consult osteopathie 24603;
 • de kosten van het consult.

Cookies

Osteopathiepraktijk M. Jacobs gebruikt cookies op haar website:

 • een functionele cookie, waarmee bijvoorbeeld uw voorkeuren tijdens het bezoek aan de website worden bewaard. Hiermee kunnen geen persoonsgegevens worden achterhaald.
 • een Google Analytics-cookie, waarmee we het bezoek en het gebruik van de website kunnen volgen om de site te verbeteren. Omdat we Google hebben gevraagd uw IP-adres niet te bewaren, zijn deze gegevens anoniem. Verder hebben we met Google afgesproken dat deze gegevens niet worden gedeeld of gebruikt voor bijvoorbeeld advertentiediensten.
 • ingesloten inhoud van andere websites (denk aan YouTube video’s) gedraagt zich precies zoals wanneer je deze websites bezoekt. Oftewel, deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken en uw interactie met deze ingesloten inhoud volgen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Hiervoor neemt u contact op met Osteopathiepraktijk M. Jacobs

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft Osteopathiepraktijk M. Jacobs beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige gebruik:

 • de gebruikte IT-systemen zijn beveiligd met zeer sterke wachtwoorden;
 • de gegevens die in de gebruikte software wordt gebruikt is afdoende versleuteld;
 • deze website is beveiligd met het SSL-certificaat;
 • de papieren dossiers zijn veilig opgeborgen in een door een sleutel beveiligde archiefkast en door een sleutel afgesloten ruimte.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen/verbeteren.